PROJEKTY

Sprawozdanie z realizacji zadań

Projektu  Edukacji Ekologicznej

  ,,Szkolna Stacja Badawcza   w Gawłowie"

w Zespole Szkół Gminnych im. M. Kopernika w Gawłowie

 

 

 

 

„Szkolna Stacja Badawcza w Gawłowie” to projekt edukacji ekologicznej, który był  przeznaczony do realizacji przez  uczniów Szkoły  Podstawowej i Gimnazjum w Gawłowie, nauczycieli tych szkół oraz społeczności lokalnych od kwietnia 2017 do października 2017r. Głównym celem projektu było doprowadzenie do zmiany świadomości i postaw mieszkańców żyjących w miejscowościach obwodu Gawłowa (Gawłów, Słomka, Majkowice, Ostrów Szlachecki ,Krzyżanowice)  poprzez edukację i aktywizację dzieci i młodzieży. W szkole można było łatwiej zachęcić uczniów i ich rodziców do segregacji śmieci, oszczędzania prądu, wody, szanowania przyrody. Otrzymane i opracowane przez młodzież wyniki działań badawczych prowadzonych w najbliższej okolicy szkoły oraz działalność promocyjna i medialna dotycząca segregacji i recyklingu odpadów komunalnych było  wsparciem dla inicjatyw gminy w zakresie gospodarowania odpadami. Szkoła   włączyła  się  w powszechną edukację dotyczącą zasad i korzyści wynikających z segregacji odpadów i ich przetworzenia oraz rozpowszechnianie  proekologicznych  nawyków i  zachowań.

Pozytywne rezultaty projektu osiągnęliśmy  poprzez przeprowadzenie atrakcyjnych zajęć i warsztatów ekologicznych w zielonej sali - stacji badawczej, organizacji konkursów ekologicznych, wycieczek do oczyszczalni ścieków, na wysypisko śmieci, organizację  Pikniku Ekologicznego dla społeczności lokalnej,  dokonywanie pomiarów, obserwacji, doświadczeń samodzielnie przez uczniów. Tworzenie  prezentacji, wystaw prac, przygotowanie ulotek dla mieszkańców.

 

W ramach projektu edukacji ekologicznej w Zespole Szkół w Gawłowie podjęto następujące działania:

 

 1. Zielona sala lekcyjna

Uczniowie wykorzystując zakupione w ramach projektu ławeczki, wyniesione grządki oraz zakupione z budżetu szkoły płoty zorganizowali  zieloną salę - miejsce gdzie mogły odbywać się zajęcia ekologiczne na świeżym powietrzu. Budowa sali odbywała się w ramach zajęć pozalekcyjnych  i wolontariatu opiekunów. Sala umożliwiła prowadzenie atrakcyjnych  zajęć z ekologii poza budynkiem szkolnym, na świeżym powietrzu dla dzieci i młodzieży.  Dla grup, które miały zajęcia terenowe zakupiono   odpowiednie urządzenia badawcze.

 

 

 

 1. Zagospodarowanie terenów przy szkole

Uczniowie zagospodarowali tereny zielone wokół szkoły. Uporządkowali grządki i rabaty . Założyli nowe. Przystrzygli krzewy. Opisali  już rosnące i nowo posadzone i rośliny i krzewy. Powiesili domki dla ptaków i owadów. Najintensywniejsze prace odbyły się w  miesiącu  maju i czerwcu  2017r.

 

 

 1. Zorganizowanie ogródka dydaktycznego z ziołami, roślinami miododajnymi i warzywami

W celach dydaktycznych zorganizowano ogródek dydaktyczny z ziołami, roślinami miododajnymi oraz warzywami. Uczniowie prowadzili w nim obserwacje hodowli roślin oraz przybywających na grządki owadów.

 

 

 

 1. Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów i społeczności lokalnej na początku i pod koniec projektu

W ramach realizowanego projektu Stacja Badawcza w Gawłowie przeprowadzono wśród uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum oraz mieszkańców okolicznych wsi ankietę sprawdzającą poziom świadomości ekologicznej mieszkańców. Badanie zostało przeprowadzone przed rozpoczęciem projektu i po jego zakończeniu.

Analiza ankiet wykazała wzrost poziomu rzetelnej wiedzy i świadomości na temat rzeczywistych zagrożeń dla środowiska naturalnego i sposobów im przeciwdziałania.  Po analizie danych uzyskanych w przeprowadzonym badaniu można stwierdzić, że dla większości respondentów ochrona środowiska stała się ważną i odczuwalną wartością. O ile zarówno uczniowie, jaki i ankietowani mieszkańcy mieli świadomość, jak ważkim problemem jest ochrona środowiska naturalnego,  to wiedza dotycząca sposobów segregacji  odpadów oraz świadomość szkodliwości działań  człowieka w gospodarstwach domowych, była dosyć ograniczona. Po zakończeniu projektu i przeprowadzeniu różnorodnych  zajęć  z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego nasi uczniowie i ich rodzice nie tylko wiedzą jak segregować odpady, ale też, które z nich są surowcem do powtórnego przetworzenia i gdzie je wyrzucać. Ponadto wszyscy uczniowie zostali wyposażeni w wiedzę na temat postępowania z odpadami niebezpiecznymi czy tzw. elektrośmieciami.  Z przeprowadzonych badań wynika jednoznacznie, że ankietowani identyfikują wszelkie swoje działania z wpływem na środowisko przyrodnicze. Mają też świadomość, co mogą we własnym zakresie, we własnych gospodarstwach domowych zrobić, aby dbać o przyrodę i jej nie szkodzić.

 

 1. Warsztaty dla ucz. kl I-III sp -ekotropiciele

Zajęcia prowadzone były od 20.04.2017 do 07.10.2017 przez  wychowawców klas I,  II i III szkoły podstawowej w ramach wolontariatu w ilości 12 godzin dla każdej z grup. Zajęcia miały na celu zapoznanie uczniów z podstawowymi zagadnieniami ekologicznymi oraz zachęcenie ich do prowadzenia na co dzień selektywnej zbiórki odpadów.

Obejmowały kilka bloków tematycznych:

Ziemia,

Odpady,

Woda,

Zbiórka surowców wtórnych.

Przeprowadzono zajęcia o następującej tematyce:

- Ziemia nasze wspólne dobro,

- 22 kwietnia – Światowy Dzień Ziemi,

- Rady na nasze odpady

- Budowa i funkcjonowanie wysypisk śmieci,

- Sposoby oszczędzania wody,

- O zanieczyszczaniu i oczyszczaniu wody,

- Segregacja śmieci – zbiórka surowców wtórnych i ponowne ich przetwarzanie.

Zajęcia prowadzone były ciekawymi metodami, a były to: obserwacje, eksperymenty, wycieczki, zajęcia plastyczno-techniczne, konkursy, a podstawową formą pracy była praca indywidualna i grupowa.

 

 

W ramach projektu uczniowie zbierali plastikowe zakrętki  na szczytny cel - pomoc chorym dzieciom, a także makulaturę, zużyte baterie. Na zajęciach z zakresu recyklingu uczniowie zostali uświadomieni, że z różnego rodzaju odpadów można zrobić ciekawe rzeczy. Wykonane prace brały udział w konkursie zorganizowanym na podsumowanie projektu ekologicznego.

 

Dwóch uczniów z klasy III brało udział w konkursie wiedzy ekologicznej i zajęli I miejsce.

Oprócz zajęć  plastycznych  przeprowadzane były liczne eksperymenty, doświadczenia, obserwacje, ćwiczenia oraz wycieczki.

W czasie wycieczki wzdłuż wału rzeki Raby dzieci odkrywały liczne  „dzikie” wysypiska śmieci, a przy okazji zbierały odpady do specjalnych worków. W czasie wycieczki po najbliższej okolicy zaopatrzone w lupy obserwowały ciekawe okazy roślin i zwierząt w ich naturalnym środowisku.

 

Realizacja zadania   Ekotropiciele przyniosła oczekiwane rezultaty. Uczniowie

zdobyli podstawową wiedzę o ochronie i kształtowaniu środowiska, potrafią segregować śmieci, rozwijali zainteresowania, wzbogacali umiejętności edukacji ekologicznej, potrafią zachować się prawidłowo w różnych sytuacjach życiowych i dbać o środowisko naturalne, dostrzegają piękno otaczającego nas świata, podejmują działania na rzecz poprawy środowiska.

 

 

 1. Promocja działań ekologicznych

W ramach promocji projektu informacje zamieszczano na stronie www. szkoły, stronie Facebook szkoły, stronie internetowej gminy oraz wysłano do lokalnych portali internetowych. Wydano gazetkę ekologiczną oraz przygotowano  ulotki  dla społeczności lokalnej opracowano Zielnik – roślin zasadzonych w przyszkolnym ogródku dydaktycznym, na bieżąco zamieszczano informacje na tablicach ściennych i gazetkach szkolnych.

 

 1. Zajęcia ekologiczne w ramach Stacji Badawczej dla IV-VII i gimnazjum

W ramach tego zadania odbyły się zajęcia pozalekcyjne w ,,zielonej sali" oraz terenie.

Zorganizowano również zbiórkę elektrośmieci, w ramach Sprzątania świata Polska 2017, przeprowadzono likwidację dzikich wysypisk.

 1. Warsztaty ekologiczne dla uczniów kl IV-VII i gimnazjum

W ramach projektu  we wrześniu i październiku 2017r.  zostały  zorganizowane bardzo intensywne warsztaty dla uczniów. W warsztatach brało udział 179 uczniów. Na 57 godzinach warsztatowych uczniowie mieli okazję jeszcze raz zapoznać się z tematyką ekologiczną.

Tematyka  warsztatów:

WARSZTATY - OCHRONA POWIETRZA

 • powietrze wokół nas
 • źródła zanieczyszczeń powietrza
 • problem spalania śmieci w domach
 • wprowadzenie pojęć: dym, smog, kwaśne deszcze
 • niska emisja - zagrożenia dla naszego zdrowia
 • sposoby dbania o jakość powietrza
 • mapy zanieczyszczeń powietrza

 

 

WARSZTATY - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

 • energia wiatru - w jaki sposób z energii wiatrowej jest wytwarzany prąd
 • tablice naukowe - energia odnawialna w pigułce
 • modele: wiatraki - jak w prosty sposób otrzymać prąd z wiatru
 • turbina wiatrowa - profesjonalne urządzenie wytwarzające prąd w gospodarstwie domowym
 • energia słońca w jaki sposób z energii słonecznej jest wytwarzany prąd
 • tablice naukowe - krótko i rzeczowo jak wyprodukować energię z promieni słonecznych
 • panel fotowoltaiczny - bezpośrednia przemiana energii słonecznej na energię elektryczną
 • modele - samochodziki, roboty zasilane panelami fotowoltaicznymi
 • wyścigi samochodzików/ wyścigi robotów przy pomocy oddziaływania światła na panele fotowoltaiczne
 • energia wody w jaki sposób z energii wodnej jest wytwarzany prąd
 • tablice naukowe - jak zmieniały się na przestrzeni wieków turbiny wodne
 • turbina wodna – doświadczenia jak siła wody wprawia w ruch wirnik turbiny
 • samochodzik poruszany siłą wody

 

WARSZTATY - CHROŃMY KLIMAT

 • problem globalnego ocieplenia
 • dziura ozonowa - charakterystyka, przyczyny powstawania
 • konsekwencje przyrodnicze zmian klimatu
 • sposoby walki z globalnym ociepleniem
 • odnawialne źródła energii
 • doświadczenie „co się stanie, gdy wzrośnie poziom oceanów"

 

 

 

WARSZTATY - OCHRONA WODY

 • woda - czym jest, właściwości, zasoby, zużycie
 • model symulujący obieg wody w przyrodzie
 • doświadczenia z zakresu filtrowania, oczyszczania i uzdatniania wody
 • mieszkańcy wód
 • zanieczyszczenia ekosystemów wodnych
 • sposoby oszczędzania i dbania o wodę
 • memory "Mieszkańcy wód"

 

 

WARSZTATY - SEGREGACJA I RECYKLING

 • rodzaje odpadów, ich wpływ na środowisko i zdrowie człowieka
 • zagrożenia jakie stanowią wysypiska śmieci
 • wyjaśnienie pojęcia recykling
 • zasady prawidłowej segregacji odpadów
 • droga naszych śmieci, czyli co dzieje się z odpadami po wyrzuceniu do pojemnika
 • czas rozkładu śmieci
 • co to są odpady niebezpieczne
 • mądre zakupy, czyli jak uniknąć odpadów
 • quiz wiedzy o recyklingu
 • "ekologiczny twister"
 • posegregujmy razem odpady - praca w grupach

 

 

9.Wycieczka na wysypisko śmieci Barycz

W dniu 12.05.2017 roku grupa  49  uczniów po opieką 4 opiekunów zwiedzała wysypisko śmieci Barycz.

Celem wycieczki  było:
•    zapoznanie uczniów ze strukturą, budową i przeznaczeniem wysypiska śmieci,
•    zapoznanie ze sposobami segregacji odpadów,
•    uzmysłowienie  konieczności segregowania odpadów.
Pracownik wysypiska oprowadził uczniów  i opowiedział o powstaniu wysypiska, a także o  całym procesie segregacji i rekultywacji śmieci.
W czasie wycieczki uczniom nasunęły się następujące  wnioski:
Śmieci należy segregować gdyż:
•    oszczędzamy  miejsca na składowanie,
•    ograniczamy ilości odpadów, które  trudno ulegają rozkładowi,
•    ograniczamy zużycie surowca naturalnego,
•    oszczędzamy zużycie energii,
•    ograniczamy zanieczyszczenia, który przedostają się  do atmosfery.

 1. Wycieczka do oczyszczalni ścieków w Bogucicach

W dniu 28 września  2017 roku uczniowie klas V,VI,VII i II i III gimnazjum  ( razem 96 uczniów) pod opieką 5 opiekunów zwiedzili Oczyszczalnię Ścieków w Bogucicach.

Celem wycieczki była integracja wiedzy dotyczącej ochrony wód z bezpośrednią obserwacją procesów oczyszczania. Kolejnym celem było powiązanie wiadomości dotyczących źródeł zanieczyszczenia wód i sposobów ochrony zasobów wodnych. W czasie zwiedzania uczniowie mogli zaobserwować praktyczne wykorzystanie procesów rozdzielania mieszanin np.: proces sedymentacji oraz możliwości wykorzystania mikroorganizmów w procesie oczyszczania ścieków.

Zajęcia w oczyszczalni poszerzyły wiedzę młodzieży z zakresu biologii, chemii oraz zwiększyły ich świadomość ekologiczną.

Efekty wycieczki:

 • Uczniowie poznali różne sposoby oczyszczania wody,
 • Znają skutki zanieczyszczeń wody dla środowiska,
 • Wiedzą jak wygląda oczyszczalnia wody,
 • Rozumieją konieczność oszczędzania wody

 

 1. Organizacja Pikniku Ekologicznego

W dniu 7 października 2017 r. podsumowano realizację projektu. Na Piknik zaproszono wszystkich naszych uczniów z rodzicami, wychowanków Gminnego Przedszkola w Gawłowie oraz ich rodziców i całą społeczność lokalną.  W trakcie Pikniku przypomniano cele projektu oraz osiągnięte rezultaty. Rozdano nagrody za osiągnięte wyniki w konkursach projektowych. Zaprezentowano wystawę prac konkursu plastycznego.  Przedszkolaki przygotowały pokaz mody eko. Uczniowie na zakończenie projektu zaprezentowali przedstawienie pt. ,,Śmieci to nie zabawa ale poważna sprawa".  Odbył się też finał konkursu wiedzy ekologicznej.

 

 1. Organizacja konkursów

  W ramach projektu zorganizowano  3 konkursy ekologiczne.

Konkurs plastyczny   pod nazwą Zwierzątko z recyklingu

W konkursie brało udział  65 uczniów . Nagrodzono w 3 kategoriach wiekowych 49 uczniów.

Wystawa pokonkursowa oraz wręczenie nagród odbyło się 7.10.2017r. w trakcie Pikniku Ekologicznego.

 

Konkurs na prezentację multimedialną  pn ,,Segregacja śmieci"

W konkursie brało udział 8 uczniów z klasy Vi i II i III gimnazjum. Nagrodzono  8 uczniów. Nagrody wręczono w trakcie Pikniku Ekologicznego.

Konkurs wiedzy ekologicznej.

Finał turnieju wiedzy przeprowadzono   w czasie Pikniku Ekologicznego 7.10.2017r. Do finału zakwalifikowało się 25 uczniów w 3 kategoriach.

Uczniowie odpowiadali na pytania  w drużynach klasowych. Nagrodzono 25 uczniów.

 

 

EKO – MODA

 

Podsumowanie

Zrealizowane zadanie współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Gminę Bochnia - Zespół Szkół Gminnych w Gawłowie pn. „Szkolna Stacja Badawcza w Gawłowie” przyczyniło się do podniesienia świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców poprzez ciekawe wydarzenia, wydane publikacje edukacyjne, warsztaty ekologiczne i konkursy. Dzieci i młodzież czynnie i chętnie uczestniczyły i włączały się w działania. Zaplanowane i zrealizowane zadania cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

TOP Skip to content